Voorwaarden voor deelname wedstrijd

Deelname aan de vergelijkende onderzoeken is alleen mogelijk onder de hier vermelde deelnemingsvoorwaarden. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze deelnamevoorwaarden.

Duschkraft GmbH behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde te annuleren of te beëindigen.

 

 1. Iedereen die in Duitsland woont, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en fan is van BOXIO op Facebook (/boxio.shop) & Instagram (@boxio_shop) komt in aanmerking voor deelname. Deelname is niet beperkt tot klanten van Duschkraft GmbH.

 2. Werknemers van Duschkraft GmbH, alsmede andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van deze wedstrijd en familieleden van alle bovengenoemde personen komen niet in aanmerking voor deelname.

 3. Elke in aanmerking komende Facebook & Instagram fan van BOXIO maakt kans om een winnaar te worden uit alle deelnemende fans.

 4. De prijs wordt in de desbetreffende wedstrijd vermeld. Een contante betaling van de prijs is niet mogelijk. Eventuele extra kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar.

 5. Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten Facebook & Instagram fans van BOXIO de in de wedstrijd genoemde actie uitvoeren - bijv. commentaar geven, een foto plaatsen etc.. Er is geen formaat voor commentaar per post.

 6. De deelnemingsperiode is te vinden in het desbetreffende bericht. Als er geen termijn is aangegeven, kan een deelnemer 2 dagen na publicatie aan de wedstrijd deelnemen. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van (i) een website, computersysteem of netwerk dat door de Organisator of een derde partij wordt aangeboden of (ii) een telecommunicatiesysteem dat nodig is om toegang te krijgen tot de website of computersystemen van de Organisator. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde, onleesbare, onvolledige of te late inzendingen, ongeacht of deze het gevolg zijn van vertragingen tijdens het transport of van onvolledigheid door systeemfouten. De Organisator aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor niet of niet volledig ontvangen inzendingen als gevolg van verkeersopstoppingen, ongeautoriseerde tussenkomst van derden, storingen in computer- of telecommunicatiesystemen of onjuiste of mislukte registratie van inkomende gegevensoverdrachten. Het bewijs van verzending geldt niet als bewijs van ontvangst door de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon uit te sluiten van deelname (a) in geval van geknoei in verband met de toegang tot of uitvoering van de prijstrekking (b) in geval van schending van deze algemene voorwaarden (c) in geval van oneerlijke handel of (d) in geval van valse of misleidende verklaringen in verband met deelname aan deze prijstrekking.

 7. De winnaar wordt binnen 7 dagen bepaald uit alle deelnemers op basis van het aantal likes op hun commentaar. De winnaar wordt via PN (privébericht) op de hoogte gebracht en de verzending of afhaling van de prijs wordt gecoördineerd. De beslissing is bindend. De rechtsgang is uitgesloten. Als een winnaar zijn prijs niet binnen 7 dagen na kennisgeving komt ophalen, vervalt de prijs en wordt een andere winnaar gekozen.

 8. Op de voorwaarden voor deelname alsmede op eventuele geschillen of meningsverschillen in verband daarmee is het Duitse recht van toepassing.

 9. De gegevens die de deelnemer in het kader van zijn deelname aan deze wedstrijd heeft ingevoerd, worden opgeslagen. De organisator heeft het recht de opgeslagen gegevens te gebruiken voor productinformatie en reclamedoeleinden indien dit voor de deelnemer van belang kan zijn en de deelnemer hiermee heeft ingestemd.

 10. Vragen of klachten in verband met deze wedstrijd moeten worden gericht aan de Organisator op het volgende adres Duschkraft GmbH, Werftstraße 20, 18057 Rostock, Duitsland.

 11. Deze wedstrijd is niet verbonden met Facebook & Instagram. In het bijzonder zijn Facebook & Instagram niet de organisator, sponsor, ondersteuner of promotor van deze wedstrijd. De informatie wordt uitsluitend verstrekt door de Organisator en niet door Facebook & Instagram. Deelnemers vrijwaren Facebook & Instagram van alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze wedstrijd.

 

Alle vragen, opmerkingen of klachten betreffende de wedstrijd moeten worden gericht aan Duschkraft GmbH: support@boxio-shop.de